Přijímací řízení

Kritéria pro prijímací řízení na školní rok 2023/24

Obory otvírané ve školním roce 2023 - 2024

Studijní obory:

Přijímací zkoušky pro studijní obory se konají podle jednotného zadání....více zde.

Autotronik - ctyřletý studijní obor s výučním listem
Logistické a finanční služby - dvouleté nástavbové studium (denní a dálková forma)
Autotronik - dvouleté zkrácené studium pro žáky s výučním listem technického zaměření

Učební obory:

Přijímací zkoušky se pro učební obory nekonají - přijetí je na základě výsledků ze základní školy a vydaných kritérií.

Automechanik - Automechanička
Motomechanik
Autolakýrník
Operátor - Logistik
Karosář
Opravář lesnických strojů
Silniční technika
 

 

Přijímáme přihlášky na dálkové  studium maturitního oboru "Logistické a finanční služby"

 

Ke studiu všech oborů ( Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář lesnických strojů, KarosářAutolakýrník, Silniční technika, Operátor -  Logistik) je třeba lékařské potvrzení - viz. přihláška ke studiu !!!

Poznámka: Na obor Autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá vozidla - dvouleté zkrácené studium pro absolventy tříletých učebních oborů se neodevzdávají zápisové lístky!

 

Přihlášky 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Přijatí uchazeči

  • najdou se v seznamu přijatých pod přiděleným registračním číslem, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je na veřejně přístupném místě ve škole,
  • ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých potvrdí svůj zájem vzdělávat se v dané střední škole zápisovým lístkem,
  • rozhodnutí se neodesílají, zveřejněním seznamu přijatých se rozhodnutí považují za oznámená.

Nepřijatí uchazeči

  • obdrží rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo si jej vyzvednou ve střední škole,
  • proti rozhodnutí mohou podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu uchazeče, proti kterému rozhodnutí směřuje (č. j. a datum vyhotovení), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor a také, co odvolatel navrhuje,
  • mohou podat přihlášky do dalších kol přijímacího řízení.

Aktuální videa k nabízeným oborům